Regulamin

Ostatnia modyfikacja: 18 października 2014
Zmiany: Doprecyzowane zasady zmiany regulaminu.
Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest tutaj.

1. Definicje

1.1 Serwis / Gra - gra internetowa dostępna pod adresem http://slowotok.pl, wraz ze wszystkimi jej podstronami i funkcjonalnościami.
1.2 Właściciel / Usługodawca - właściciel gry internetowej Słowotok.
1.3 Użytkownik / Usługobiorca - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w serwisie zaakceptowała niniejszy regulamin i uzyskała dostęp do usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
1.4 Usługi – usługi, funkcjonalności i zasoby gry, udostępnione do korzystania użytkownikom, stanowiące integralną część gry.
1.5 Usługi płatne – wybrane usługi, za które pobierana jest dodatkowa opłata.
1.6 Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z gry Słowotok tj. usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2.2 Właścicielami gry są Łukasz Kogut oraz Michał Pawlus.
2.3 Niniejszy regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właścicieli gry.
2.4 Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z tym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

3. Warunki świadczenia usług

3.1 Korzystanie z gry Słowotok w podstawowym zakresie jest bezpłatne.
3.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność gry, wolne lub nieprawidłowe jej działanie oraz występujące błędy programowe itp. Użytkownicy nie mają prawa dochodzić roszczeń z w/w tytułów.
3.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi.
3.4 Usługodawca dokłada wszelkich starań aby usługa była świadczona nieprzerwanie i na najwyższym poziomie. Mimo to mogą wystąpić, w przypadkach niezależnych od usługodawcy, niedostępności lub przypadki wadliwego działania usług.
3.5 Warunkiem korzystania z gry Słowotok jest założenie konta w grze poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub udostępnienie danych z serwisu Facebook i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
3.6 Dostęp do konta możliwy jest po podaniu hasła ustalonego przez użytkownika lub poprzez mechanizm autoryzacji serwisu Facebook.
3.7 Gracz musi zapamiętać login i hasło. Zgubienie hasła powoduje konieczność założenia nowego konta, co wiąże się z utratą zdobytych w grze osiągnięć oraz posiadanych usług płatnych.
3.8 Gracz odpowiada za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
3.9 Użytkownikiem gry może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą posiadać konto w grze wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy w takim wypadku biorą całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób.
3.10 Usługobiorca ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi poprzez zaprzestanie odwiedzania gry.
3.11 Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania gry bez informowania o tym użytkowników.
3.12 Zabronione jest uzyskiwanie korzyści z błędów występujących w kodzie gry. Użytkownik, który zauważy błąd zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym usługodawcę.
3.13 Zabronione jest używanie programów lub skryptów umożliwiających automatyczną grę.
3.14 Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu obejście zasad lub regulaminu gry.
3.15 Usługodawca może zablokować konto (czasowo lub bezterminowo) bez uprzedniego informowania o tym, jeżeli użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu. Jego decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać. Usługodawca ma także prawo usunąć takie konto.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez usługodawcę danych podanych w trakcie rejestracji lub udostępnionych przez serwis Facebook, a także umieszczonych w profilu użytkownika.
4.2 Usługodawca zastrzega sobie możliwość przesyłania na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości powiązanych ze świadczonymi przez siebie usługami.
4.3 Usługobiorca może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną przez usługodawcę, przesyłając ją pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
4.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie regulaminu przez umieszczenie na stronie głównej Gry odpowiedniej informacji, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.